Batch 2015-2017 1st year Practical Exam

kknn

B.Ed, Batch 2015-2017  1st year Practical Exam conducted on 26.07.2016 by

Convenor:-  Dr. Vasantha

Member:- Shyamala